Satsang with Sri Sri Ravi Shankar at Bangalore Ashram: 8 Jan 2011